De actie ‘Het roer moet om’, voor administratieve lastenverlichting bij huisartsen, krijgt een vervolg voor apothekers.
Dit heeft Bas van den Dungen, DG Curatieve Zorg van het ministerie van VWS, deze week toegezegd in een bestuurlijk overleg met de KNMP. Hierbij kan een snelle doorstart gemaakt worden dankzij het traject ‘Minder regels, meer zorg’ dat de KNMP eerder dit jaar heeft opgepakt in samenwerking met Zorgverzekeraars Nederland, ASKA, NVPF en LHV apotheekhoudende afdeling.
Binnen het traject ‘Minder regels, meer zorg’ zijn de administratieve lasten en regeldruk in de farmacie in kaart gebracht. De regeldruk binnen de farmacie is relatief hoog. 28% van de kosten en inspanningen zijn direct of indirect terug te voeren op wetten en regels. Sommige regels zijn noodzakelijk voor goede farmaceutische zorg, maar een belangrijk deel wordt als onnodig en hinderlijk ervaren. De afgelopen maanden zijn in overleg met praktiserende apothekers en apotheekhoudende huisartsen voor 25 knelpunten potentiële oplossingen geformuleerd. In overleg met ZN, ASKA, NVPF en LHV wordt op basis hiervan een gezamenlijk actieplan ontwikkeld. Dit plan is bijna afgerond.
Voor sommige van deze verbetervoorstellen is de medewerking van het ministerie van VWS en toezichthouders van belang. Het ministerie van VWS heeft toegezegd om met de relevante toezichthouders een gezamenlijk overleg te organiseren om deze voorstellen te bespreken en zo mogelijk door te voeren.
Daarnaast heeft Zorgverzekeraars Nederland op 3 november eerstelijnsorganisaties waaronder de KNMP uitgenodigd voor een startconferentie om eerstelijnsbreed tot een concrete aanpak van regeldruk en bureaucratie te komen.
Bron: KNMP