Green Deal 3.0 - foto ondertekenig door NVZ-voorzitter Ad Melkert
NVZ-voorzitter Ad Melkert ondertekent de Green Deal 3.0 | Foto: NVZ

De Green Deal 3.0 ‘Samen werken aan Duurzame Zorg’ is op 4 november ondertekend door de grote sectorpartijen uit de zorg en de betrokken ministeries. Aan de 3.0-versie van de Green Deal zijn maanden van voorbereiding voorafgegaan. Waar de Green Deal 2.0 nog inzetten op bewustwording en creëren van draagvlak, is de geüpdatete versie 3.0 geconcretiseerd en niet langer vrijblijvend. Op 8 december volgt nog een landelijke ondertekenmoment. Partijen uit de gehele zorgsector die zich gecommitteerd hebben aan de Green Deal maken dan hun duurzaamheidsambities bekend.

Deze Green Deal zet in op de verduurzamingstransitie in de zorgsector en maakt de acties voor de komende jaren concreter. Dat is nodig, want de zorgsector heeft een substantiële impact op het klimaat: 7% van de totale voetafdruk van Nederland, via directe en indirecte emissies. En de klimaatcrisis, grondstoffenschaarste en afname van biodiversiteit hebben een negatieve invloed op de gezondheid van de mens. Het akkoord bestaat uit vijf thema’s: gezondheidsbevordering, kennis en bewustwording, CO2-uitstoot, circulair werken en medicatie. Deze thema’s staan in de periode 2023 tot en met 2026 centraal om te komen tot meer duurzame zorg.

Gezamenlijke opgave

Minister Ernst Kuipers van VWS: “De noodzaak om te verduurzamen in de zorg is groter dan ooit. Het is een noodzakelijke opgave en zeker geen makkelijke. Ik heb er vertrouwen in dat we met de Green Deal 3.0 samen met de sector concrete stappen zetten naar een duurzame toekomst.” Het verduurzamen van de zorg is een gezamenlijke opgave. De concrete doelen dragen bij aan een onomkeerbare transformatie naar een zorgstelsel en zorgsector met minimale impact op klimaat en milieu in 2050.

Gezondere mensen, beter milieu

Het eerste doel is meer inzet op gezondheidsbevordering van patiënten, cliënten en medewerkers in de zorg. Het tweede doel is het vergroten van de bewustwording en kennis over de impact van de zorg op het klimaat en milieu. Op het gebied van CO2-uitstoot is het streven naar 55% minder directe CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 2018 en klimaatneutrale zorg in 2050. Met de deal wordt ook gewerkt aan 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 (t.o.v. 2016) en maximaal circulaire zorg in 2050. Ten slotte moet de deal bijdragen aan het verminderen van de milieubelasting van medicatie, die uiteindelijk terechtkomt in het opperlaktewater.

Green Deal 3.0: Samen werken aan een duurzame zorg

Klimaatverandering en milieuverontreiniging zorgen voor een stijgende en veranderende zorgvraag. De toenemende zorgvraag leidt op zijn beurt tot stijgende druk op de zorg en op de zorgkosten. Die negatieve spiraal moet doorbroken worden; dat vergt een snelle transitie naar een klimaatneutraal zorgstelsel. De Green Deals Zorg zijn een samenwerking tussen de Rijksoverheid en vertegenwoordigende organisaties uit de zorg, zorgverzekeraars en banken. Aan de nieuwe, geconcretiseerde versie gingen twee eerdere Green Deals vooraf.

Hulp bij uitvoering

Het Green Deal 3.0-commitment komt voor ziekenhuizen, revalidatiecentra en categorale instellingen bovenop andere uitdagingen: krapte op de arbeidsmarkt, uitgestelde zorg, inflatie. Tot de Green Deal hoort daarom de afspraak dat zorgverzekeraars, zorgkantoren en banken helpen bij het oplossen van financiële knelpunten.
De Green Deal afspraken krijgen in de komende maanden een vertaling naar sectorplannen. Deze moeten uiterlijk 1 maart 2023 klaar zijn om uit te voeren. Op basis van die uitvoeringsplannen bespreekt een regiegroep welke operationele en financiële ondersteuning nodig is en hoe die kan worden geboden.

>  De Green Deal 3.0 is hier te vinden te vinden