Het HagaZiekenhuis neemt deel aan een pilot om een landelijk zorgpad te ontwikkelen voor COPD-patiënten die met een longaanval in het ziekenhuis worden opgenomen.
Doel van dit zorgpad is om betere zorg te verlenen aan deze patiënten en de opnameduur te verkorten.
Het HagaZiekenhuis werkt in deze pilot samen met het Medisch Centrum Haaglanden en een aantal zorggroepen: de Eerstelijns Zorggroep Haaglanden, Arts en Zorg en Stichting Haagse Gezondheidscentra. “Het HagaZiekenhuis wil hiermee betere zorg leveren aan COPD-patiënten tijdens en na hun ziekenhuisopname”, vertelt projectcoördinator Margot Eggermont. “Ook kunnen we met dit project de samenwerking en afstemming met de eerste en tweede lijn verder verbeteren.”
Bijzondere samenwerking
De pilot is geïnitieerd door de Long Alliantie Nederland (LAN). Deze heeft een landelijk transmuraal zorgpad ontwikkeld dat in acht regio’s wordt getest en verbeterd. “We mogen er trots op zijn dat wij als regio aan de pilot mogen meedoen”, zegt Margot. “Er waren 31 aanmeldingen. Wat voor Den Haag heel bijzonder is, is dat de twee grote ziekenhuizen gaan samenwerken en dat vrijwel alle huisartsen erbij betrokken zijn. Het is uniek dat we kunnen meebeslissen over een landelijk zorgpad.”
Slag te behalen
Op dit moment is er al wel een zorgpad voor COPD-patiënten met longaanvallen, maar dat is in elk ziekenhuis anders. “De bedoeling is dat een patiënt in Groningen straks dezelfde behandeling krijgt als een patiënt in Den Haag”, aldus Margot. Na een inventarisatie is gebleken dat in Den Haag op een aantal vlakken nog wel een slag te behalen is. “Allereerst bij de patiënt zelf: die loopt vaak te lang door tot een aanval zo erg wordt dat hij in het ziekenhuis behandeld moet worden. Daarnaast is de communicatie, bijvoorbeeld tussen arts en patiënt en artsen onderling, een belangrijk aandachtspunt, evenals de zorg in de periode na ontslag. Tot slot moeten alle zorgverleners eraan denken om collega’s te betrekken bij de behandeling. Bij het nieuwe zorgpad gaan zeker fysiotherapeuten, diëtisten en psychologen aansluiten. Nu is dat nog niet standaard het geval.”
Verandering
De belangrijkste verandering in het nieuwe zorgpad is dat de eerste lijn er veel meer bij betrokken wordt. Nu hebben verschillende ziekenhuizen verschillende zorgpaden die starten op de dag van opname en ophouden bij ontslag. Het nieuwe zorgpad loopt door en houdt niet op bij ontslag. Het wordt een continu proces waarbij huisartsen en ziekenhuizen nauw betrokken zijn. Margot: “Door een efficiëntere aanpak willen we opnames bij voorkeur voorkomen. Hier ligt een belangrijke taak voor de huisarts. Als een opname toch nodig is, is het doel om de opname zo kort mogelijk te houden. Een goed gestroomlijnd zorgpad kan hierbij helpen.”
Tijdspad
Begin 2016 zal een eerste versie van het landelijk zorgpad uitgerold worden en gaan worden getest in de verschillende regio’s. Aan de hand van de testfase zal het zorgpad aangepast worden en verder worden getest totdat het definitieve zorgpad eind 2017 landelijk ingevoerd gaat worden.
Cijfers
In Nederland zijn er circa 320.000 mensen met COPD. Jaarlijks liggen COPD patiënten in totaal meer dan 200.000 dagen in het ziekenhuis als gevolg van longaanvallen. Ongeveer de helft van de patiënten die met een longaanval in het ziekenhuis wordt opgenomen, heeft binnen een jaar een heropname met dezelfde oorzaak. De LAN heeft daarom het initiatief genomen om het landelijke transmurale zorgpad te ontwikkelen met als doel het aantal ziekenhuisopnamedagen in vijf jaar tijd te verminderen met 25%, met name bij patiënten met een hoge kans op herhaling. Dit doel moet behaald worden met minstens een gelijke en bij voorkeur een hogere kwaliteit van leven en patiënttevredenheid. Eind 2017 wordt de definitieve versie van het zorgpad opgesteld dat in heel Nederland zal worden ingevoerd.
Foto: Het team van de COPD-pilot (v.l.n.r.): Margot Eggermont, projectcoördinator; Jasmijn van Campen, longarts en voorzitter vanuit MCH; Tessa Nizet, longarts en voorzitter vanuit het HagaZiekenhuis en Hanneke de Jong, huisarts en voorzitter vanuit de huisartsengroepen.
Bron: HagaZiekenhuis