Hareld van den Brink portretfoto
Hareld van den Brink

Ha­reld van den Brink (43) is per 1 ju­ni 2021 commercieel directeur van Deerns Group. Hij geeft in de­ze func­tie lei­ding aan de we­reld­wij­de ver­koop-, mar­ke­ting- en in­no­va­tie-in­span­nin­gen van de Groep, in nau­we sa­men­wer­king met de Raad van Be­stuur, de sec­tor­di­rec­teu­ren en de lan­den­teams.

Voor­dat Van den Brink bij Deerns in dienst trad, werk­te hij in Singapo­re als stra­te­gisch ad­vi­seur voor in­no­va­tie­ve en doel­ge­rich­te be­drij­ven en star­tups op het ge­bied van en­gi­nee­ring, deep tech en duur­zaam­heid. Eerder was hij in di­ver­se com­mer­ci­ë­le en ma­na­ge­ment­func­ties actief bij Ar­ca­dis en Roy­al Has­ko­ningD­HV in Ne­der­land, In­dia en Singapo­re.

Tjerk van der Meer, CEO van Deerns Group: “Wij zijn zeer ver­heugd Ha­reld aan boord te heb­ben. Hij brengt diep­gaan­de ken­nis en be­grip van ons klan­ten­be­stand en een schat aan in­ter­na­ti­o­na­le er­va­ring in on­ze sec­tor met zich mee. On­ze fo­cus­mark­ten bie­den gro­te kan­sen voor de ver­de­re ont­wik­ke­ling van Deerns; Ha­relds re­cen­te er­va­ring met sca­le-up ven­tu­res in di­gi­tal en sustai­na­bi­li­ty zijn ook van groot be­lang voor on­ze stra­te­gi­sche am­bi­ties op de­ze ge­bie­den.”

Ha­reld van den Brink zelf: “Deerns heeft een groot ver­mo­gen om op­dracht­ge­vers te hel­pen met op­los­sin­gen voor com­plexe tech­ni­sche en di­gi­ta­le uit­da­gin­gen, maar ook met stra­te­gi­sche po­si­ti­o­ne­ring voor de ko­men­de ja­ren. Dit ver­eist diep­gaan­de ex­per­ti­se en sec­tor­ken­nis en de be­reid­heid om een ver­schil te ma­ken. Dat is pre­cies wat Deerns op­dracht­ge­vers biedt, met na­me in sec­to­ren waar ho­ge kwa­li­teit es­sen­ti­eel is voor de be­drijfs­ac­ti­vi­tei­ten.
Ik ben erg blij deel uit te ma­ken van een bu­reau met zo’n lan­ge en ster­ke his­to­rie. Deerns heeft een uit­ste­ken­de re­pu­ta­tie, een groot in­no­va­tie­ver­mo­gen en een enorm po­ten­ti­eel voor de toe­komst. Ik kijk er naar uit om ons we­reld­wij­de klan­ten­be­stand uit te brei­den, om on­ze mark­ten in Eu­ro­pa, La­tijns-Ame­ri­ka, het Mid­den-Oos­ten en in Azië-Pa­ci­fic te la­ten groei­en en ont­wik­ke­len en om te blij­ven stre­ven naar baan­bre­ken­de op­los­sin­gen voor op­dracht­ge­vers.”