Per 1 januari 2015 zijn het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) samengevoegd tot ‘Veilig Thuis’, advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. In Nederland zijn inmiddels 26 Veilig Thuis organisaties. De Inspectie Jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg voeren stapsgewijs toezicht uit bij de Veilig Thuis organisaties waarmee zij aansluiten bij de praktijk dat de Veilig Thuis organisaties nog in ontwikkeling zijn.

Stap 1
In 2015 bezochten de inspecties alle Veilig Thuis organisaties in het kader van het Toezicht Stap 1. Stap 1 van het toezicht van de inspecties richtte zich op de thema’s (wettelijke) randvoorwaarden, veiligheid en organisatie

In juni 2016 hebben de inspecties de reguliere toezichtbezoeken in het kader van Stap 1 afgerond.

Stap 2
De Inspecties hebben begin juli 2016 het toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis vastgesteld. De inspecties richten zich bij Stap 2 in het bijzonder op de kwaliteit van het inzetten van vervolgtrajecten en de kwaliteit van het uitvoeren van onderzoeken, waarbij het voldoen aan de wettelijk beoogde termijnen zwaar weegt. Daarnaast beoordelen de inspecties voor Stap 2 twee criteria ten aanzien van de cliëntenpositie en organisatie.

De inspecties hebben de Veilig Thuis organisaties betrokken bij de totstandkoming van het toetsingskader Stap 2 voor toezicht naar Veilig Thuis. De verwachtingen zijn gebaseerd op wettelijke eisen, veldnormen en professionele standaarden uit het protocol van handelen.

De inspecties starten in januari 2017 met het uitvoeren van de toezichtbezoeken in het kader van Stap 2.

Bron: IGZ