De ouderenorganisaties Unie KBO, PCOB, NOOM en NVOG hebben aan 55 van de 120 ziekenhuislocaties het keurmerk Seniorvriendelijk Ziekenhuis toegekend.

Een verbetering ten opzichte van de eerste uitreiking in 2013, toen 47 ziekenhuizen het keurmerk wisten te behalen. Bovendien is de normering om voor het keurmerk in aanmerking te komen behoorlijk aangescherpt. Continuïteit van zorg heeft zwaar mee gewogen bij de beoordeling van de mate van seniorvriendelijkheid.

Kwaliteitsaspecten
Directeur van de Unie KBO Manon Vanderkaa: “In 2013 was de aanwezigheid van een team geriatrie een absolute voorwaarde om het keurmerk te kunnen ontvangen. In 2015 heeft daarnaast zwaar meegewogen of ziekenhuizen afspraken hebben gemaakt over het ontslag. Ons uitgangspunt is dat ouderen pas ontslagen mogen worden als de nazorg goed geregeld is. Daar hoort ook bij het maken van afspraken, bijvoorbeeld met de huisarts, in welke gevallen binnen twee dagen na het ontslag een huisbezoek moet worden afgelegd om te controleren of de zorg thuis naar wens verloopt”.
In totaal zijn de ziekenhuizen met ondersteuning van onderzoeksbureau MediQuest getoetst op 15 kwaliteitsaspecten die van belang zijn voor ouderen. De kwaliteitsaspecten en normering zijn in afstemming met (medisch) adviseurs uit de praktijk opgesteld.
Slechter uit ziekenhuis
De gezamenlijke ouderenbonden hebben het initiatief voor het keurmerk genomen omdat uit diverse rapporten bleek dat gemiddeld de helft van de ouderen er als gevolg van een ziekenhuisopname op achteruit gaat. Die achteruitgang heeft niets te maken met de reden van de opname. Ouderen lopen een hoger risico op complicaties in de zorg rond de opname en het ontslag. Denk aan acute verwardheid, vallen, medicatiefouten en ondervoeding. Bovendien is de organisatie van een ziekenhuis veelal niet ingericht op patiënten met meerdere aandoeningen tegelijkertijd. Naarmate je ouder wordt komt multimorbiditeit echter steeds vaker voor. Behandelen van de ene aandoening kan dan nadelig uitpakken voor de andere aandoening.
Prikkelen
Vanderkaa: “Met het keurmerk willen wij ziekenhuizen prikkelen om extra maatregelen te treffen die er voor kunnen zorgen dat ook ouderen profijt hebben van een ziekenhuisopname. Ouderen vormen nu al de grootste groep patiënten, zeker 60% en dit percentage zal alleen maar toenemen de komende jaren”. Dat ziekenhuizen deze doelgroep belangrijk vinden, blijkt uit de hoge respons. Voor 94% van de ziekenhuislocaties is een vragenlijst ingevuld. Ziekenhuizen hebben ouderen goed op het netvlies staan. Naast het toetsen van seniorvriendelijke zorg op basis van een vragenlijst beoordelen getrainde senior scouts of de ziekenhuizen goed bereikbaar zijn en of de inrichting is afgestemd op ouderen.
Zorgverzekeraars
De zorgverzekeraars Zilveren Kruis (Achmea) en VGZ nemen het keurmerk mee in hun inkoopbeleid. Op die manier dragen zij bij aan ziekenhuiszorg die tegemoet komt aan de wensen en behoeften van ouderen en hun mantelzorgers.