Het Landelijk Platform GGz wil af van het eigen risico bij gedwongen zorg of bemoeizorg en meer onderzoek naar de relatie tussen eigen risico en zorgmijding voor de ggz-doelgroep.
Het rapport ‘Inzicht in zorgmijden’ biedt geen reden om het eigen risico te handhaven in de huidige vorm.
Op 28 oktober presenteerde minister Schippers het Nivel-rapport ‘Inzicht in zorgmijden’ aan de Tweede Kamer. Het rapport gaat in op de relatie tussen eigen risico en zorgmijden. Het rapport constateert dat het aantal mensen dat om financiële redenen afziet van een bezoek aan de huisarts door de jaren min of meer gelijk blijft op ongeveer drie procent. Maar het aantal mensen dat een verwijzing van de huisarts niet opvolgt is met de helft gestegen: van circa 18% procent in 2008 naar circa 27% in 2013 .
In haar reactie geeft de minister aan geen reden te zien om de hoogte van het eigen risico aan te passen of om meer zorgvormen dan nu uit te sluiten van het eigen risico. Ze wil wel investeren in meer transparantie over zorgkosten en betere voorlichting. Daarnaast wijst zij op de mogelijkheden van collectieve verzekeringen die gemeenten aanbieden aan minima en chronisch zieken. In de helft van de gevallen is betaling van eigen risico opgenomen in zo’n collectieve verzekering.
Onderzoek Nivel naar eigen risico en zorgmijding schiet tekort
Het LPGGz heeft ernstige twijfels over de zeggingskracht van het Nivel-rapport als het om de ggz-doelgroep gaat. De onderzoekers geven zelf aan dat ‘bepaalde kwetsbare groepen’ ontbreken in hun onderzoek. Het is bekend dat juist de ggz-doelgroep slecht vertegenwoordigd is in het consumentenpanel van Nivel dat voor het onderzoek benaderd is. Het is ook opvallend dat in het onderzoek met geen woord wordt gerept over de specifieke eigen bijdrage ggz die in 2012 gegolden heeft.
Ggz-cliënten vormen bij uitstek een risicogroep vormen als het gaat om het mijden van noodzakelijke zorg vanwege eigen kosten. Het LPGGz krijgt ook steeds meer meldingen van mensen die ggz mijden vanwege eigen risico of eigen bijdragen. Met name mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben doorgaans een zeer laag inkomen. Bovendien kan gebrek aan ziekte-inzicht een kenmerk van de aandoening zijn. Ten slotte heeft een deel van de doelgroep sowieso moeite met financieel beheer en het verwerken van informatie over zorgkosten e.d.
Schaf eigen risico bij bemoeizorg en gedwongen ggz af
Het LPGGz vindt dat het eigen risico bij bemoeizorg en gedwongen ggz afgeschaft moet worden. Bemoeizorg is er primair op gericht om het vertrouwen van de persoon in kwestie te winnen en hem of haar te verleiden hulp te accepteren. Het werkt niet als bij deze zorg meteen een rekening wordt geleverd. In sommige gevallen is het betalen van een eigen risico echt absurd. Het platform krijgt meldingen van mensen die ongevraagd door een psychiater zijn onderzocht, die alleen geconstateerd heeft dat er geen sprake is van een crisissituatie. Zij krijgen geen enkele vorm van hulp, maar wel een rekening voor het eigen risico.
Bron: LPGGz