Het aantal ouderen dat naar de Eerste Hulp komt, en wordt opgenomen in het ziekenhuis, neemt toe. Een delier komt vaak voor bij deze groep patiënten. Medicijnen kunnen helpen tegen de onrust of angst die bij een delier kan optreden. Een voorbeeld van zo’n medicijn is haldol. Mogelijk zou het vroegtijdig toedienen van haldol, dus voordat er sprake is van deliersymptomen, kunnen voorkómen dat een oudere patiënt een delier krijgt. Helaas blijkt dit niet het geval te zijn. Edmée Schrijver deed hier onderzoek naar onder 242 oudere patiënten. Hierop promoveert ze op 18 juni bij Amsterdam UMC, locatie VUmc.

Een delier is een plotseling ontstane verwardheid waarbij de patiënt erg angstig of onrustig kan zijn. Het krijgen van een delier kan vele nadelige gevolgen hebben, zoals een langer verblijf in het ziekenhuis of grotere kans op overlijden. Vandaar dat niet alleen herkenning en behandeling, maar ook het voorkómen van een delier belangrijk is.

Tot op heden was dit alleen onderzocht bij oudere patiënten die een operatie ondergingen. De conclusies van deze onderzoeken waren niet eenduidig. Het onderzoek van Schrijver is gedaan bij een grote groep oudere patiënten die via de Eerste Hulp bij VUmc werden opgenomen, ook bij hen die geen operatie ondergingen. Er hebben in totaal 242 patiënten met een gemiddeld leeftijd van ruim 83 jaar meegedaan. De eerste week van de ziekenhuisopname kregen ze twee keer per dag een extra tablet: het medicijn (haldol) of een neppil (placebo). Vervolgens is gekeken naar het aantal ouderen dat een delier kreeg, maar ook naar bijvoorbeeld het aantal dagen dat iemand in het ziekenhuis lag. Het maakte niet uit of iemand het medicijn of de neppil had gekregen. Er was geen verschil in het aantal ouderen dat een delier kreeg, of bijvoorbeeld in het aantal dagen dat ze in het ziekenhuis verbleven. De conclusie op basis van dit onderzoek is dat een delier niet voorkomen kan worden door op de eerste dag van de ziekenhuisopname, dus preventief, haldol voor te schrijven.

Bron: Amsterdam UMC