De Leeuwarder Courant heeft dinsdagmorgen een artikel geplaatst over dat er volgens de inspectie van de gezondheidszorg van alles mis is bij Coornhert State van Meriant. `Dit is oud nieuws en de wijze waarop het is gebracht doet geen recht aan alle inspanningen van medewerkers en leidinggevenden om de  zorg te verbeteren”, aldus Wilfred Juurlink, lid Raad van Bestuur.
De journalist is uitgebreid op de hoogte gebracht van alle maatregelen die het afgelopen jaar zijn genomen, maar heeft er voor gekozen deze niet te melden. Ook werden mystery guests opgevoerd die inderdaad zijn geweest. Daarbij wordt niet gemeld dat ze zeer lovend waren over de wijze waarop ze op de locatie zijn ontvangen. Daardoor ontstaat een eenzijdig en onevenwichtig beeld van de situatie zoals die nu is. Langs deze weg brengen we u graag op de hoogte van wat we allemaal hebben gedaan en waar we staan als Meriant.
De inspectie constateerde vorig jaar bij Coornhert State terecht dat een aantal zaken niet goed was geregeld rond de zorg voor ouderen. Bij een tweede bezoek begin dit jaar was een aantal zaken verbeterd, maar nog niet genoeg. Vervolgens is er, na overleg tussen de Inspectie en de Raad van Bestuur, een intensief programma opgezet om de zorg te verbeteren. Met succes. Afgelopen zomer heeft de Inspectie haar vertrouwen uitgesproken in de aanpak van Meriant en in het bijzonder Coornhert State. Er is ook nooit sprake geweest van verscherpt toezicht.
Grote stappen gezet
Wat is er allemaal in gang gezet? Naast praktische zaken zoals de aanschaf van nieuwe koelkasten voor opslag van medicijnen, is er vooral veel geïnvesteerd in scholing van medewerkers en daarmee het verhogen van de kwaliteit. Zo heeft iedereen scholing zorgdossiers, ook een heikel punt, zijn nu op orde.
Veel van wat niet goed ging heeft te maken met de snelle veranderingen in de samenleving, waarbij ouderen met lichtere zorgvragen thuis blijven wonen. Gevolg is dat er vrijwel alleen nog ouderen in zorgcentra wonen die intensieve (medische) zorg en begeleiding nodig hebben. Dit is een landelijke ontwikkeling, die zo snel gaat dat Coornhert State daar onvoldoende op was voorbereid.
Kleinschalig
Deze verzwaring van de zorg vraagt om hoger opgeleide medewerkers. Meriant heeft er daarom voor gekozen alleen nog te werken met hoger opgeleide verzorgenden (IG) en verpleegkundigen. Daarnaast is in overleg met bewoners de keuze gemaakt om kleinschaliger te gaan werken, in kleinere teams met meer vaste gezichten voor bewoners. Die kleinschaligheid maakt de noodzaak van goed opgeleid personeel alleen maar groter, omdat ieder lid van het team in feite alle zorg moet kunnen leveren.
Deze veranderingen zijn doorgevoerd in nauw overleg met bewoners, familie, clientenraden en medewerkers. Geregeld zijn er bijeenkomsten met alle belanghebbenden. Daarbij gaat het niet alleen om de medische zorg, maar vooral ook over het welbevinden van bewoners. Wat is voor hen individueel van
belang om `een goede dag’ dag te hebben. Dat verschilt per bewoner, maar aan individuele leefwensen wordt zo goed mogelijk gehoor gegeven.
Spannend
`Het is natuurlijk spannend om de omslag te maken naar meer kleinschalige zorg voor een groep ouderen die meer intensieve en zware zorg nodig heeft dan we gewend waren. Toch vinden we dat we die omslag moeten maken, omdat bewoners het wensen en het aantoonbaar bijdraagt aan een betere kwaliteit van leven. We zitten hier nog midden in, maar hebben in Coornhert State al mooie resultaten geboekt”, vertelt Wilfred Juurlink.
Omdat landelijk veel meer organisaties deze ontwikkeling doormaken, doet Meriant ook mee aan het programma Waardigheid en Trots van het ministerie van VWS om de kwaliteit van zorg en leven in de ouderenzorg te verbeteren. Zo mag Meriant een eigen pilot uitvoeren om te komen tot een individueel profiel van een bewoner waar de zorg en begeleiding op is afgestemd. Persoonlijke zorg op maat dus.
Trots
Omdat de overgang in werkwijze groot is, heeft Meriant er het afgelopen half jaar voor gekozen extra leidinggevende ondersteuning op Coornhert State in te zetten door de tijdelijke benoeming van een tweede clusterhoofd. Ook kregen de teams coaches. Omdat het loopt, is er besloten terug te gaan naar een clusterhoofd. Het andere clusterhoofd heeft er zelf voor gekozen de organisatie te verlaten om een rustpauze te nemen en haar loopbaan elders voort te zetten.
Met trots kijkt Wilfred Juurlink naar de manier waarop medewerkers hun werk doen en de veranderingen oppakken . “Er zal echt nog wel eens iets niet goed gaan in deze spannende tijd. Aan de inzet en betrokkenheid van medewerkers ligt het niet. Die is enorm en altijd gericht op het goede doen voor bewoners. Iedereen doet zijn stinkende best, om de kwaliteit van zorg hoog te houden. Als er dan zo ongenuanceerd over je wordt geschreven, doet dat geen recht aan de werkelijke situatie en de inzet van al deze mensen. Dat is jammer en doet pijn. Maar we laten ons niet ontmoedigen en zetten samen de schouders eronder. ”
Bron: Meriant