Onderzoekers van kennisinstituten, universiteiten of hogescholen  kunnen vanaf 18 september projectideeën indienen bij ZonMW.

Dit kan in samenwerking met professionals uit de praktijk en mensen uit de doelgroep (ervaringsdeskundigen, naasten en/of familie).

Onderzoeksprioriteiten
U kunt onderzoeksvoorstellen indienen op de volgende prioriteiten:

  • Suïcidepreventie bij mannen tussen de 40 en 60 jaar, veelal zonder werk
  • Suïcidepreventie bij patiënten onder langdurige behandeling van de ggz
  • Doorbreken van het taboe dat rondom suïcide wordt ervaren
  • Gericht implementatieonderzoek naar het beter toepassen van kennis in de praktijk, het toepassen van richtlijnen en het toeleiden van kennis naar opleiding en scholing van (zorg)professionals, dit ter verbetering van de vroege opsporing van suïcidaliteit in de samenleving, de hulpverlening en de toeleiding naar zorg
  • Sluitende ketenzorg om uitval bij verwijzing te voorkomen
  • Inzet van ervaringsdeskundigen en naasten in preventie van suïcide en ondersteuning van naasten en nabestaanden

Het onderzoek richt zich met name op:

  • Suïcidepreventie in het sociaaleconomisch domein, onderwijs, media, verkeer en vervoer
  • Suïcidepreventie binnen de ggz, de algemene gezondheidszorg en E-hulp

Ook kunt u een onderzoeksvoorstel indienen voor een evaluatiestudie waarin de maatschappelijke opbrengsten van het gehele programma vanuit verschillende perspectieven worden belicht.
Doel van programma
Sinds 2007 is het aantal suïcides in Nederland gestegen. Het ZonMw-programma en deze subsidieoproep hebben als doel kennis op te leveren die bijdraagt aan de vermindering van het aantal suïcides in Nederland. Daarbij beoogt het programma dat deze kennis ook daadwerkelijk overgedragen en geïmplementeerd wordt in de praktijk. Ook beoogt het programma de samenwerking rond suïcidepreventie te stimuleren. Het programma heeft budget voor 1 open ronde.
Meer informatie