Het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden hebben de verschillende stakeholders zorgvuldig betrokken bij hun fusieplannen.
Dat stelt de Nederlandse Zorgautoriteit, na een procedurele toets of de besluitvorming over de voorgenomen fusie goed is verlopen. De Autoriteit Consument en Markt had de fusie al eerder goedgekeurd.
Stakeholders moeten in het traject de gelegenheid krijgen hun opvatting naar voren te brengen, en de raden van bestuur van de ziekenhuizen moeten daar beargumenteerd op ingaan. De NZa heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van de stakeholders bij de voorbereiding van de fusie, omdat we signalen kregen dat het proces niet vlekkeloos zou zijn verlopen.
Hoewel het proces niet altijd onbetwist verliep, zijn zowel de medezeggenschapsorganen als de gemeenten in de regio van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis zorgvuldig betrokken bij de voorbereiding van de fusie. Zij konden hun oordeel en aanbevelingen geven over de fusieplannen.
De cliëntenraad van het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis en de gemeente Woerden hebben aangegeven dat zij het niet eens zijn met de keuzes van de raden van bestuur over het toekomstig zorgaanbod in Woerden. De raden van bestuur hebben deze opvattingen meegewogen in hun besluitvorming, maar hebben andere keuzes gemaakt. Dat kan, in een fusieproces hebben de stakeholders een adviserende rol.
Naast deze toetsing, kijkt de NZa naar de gevolgen van de voorgenomen fusie voor de cruciale zorg. De normen voor spoedeisende hulp en acute verloskunde komen niet in gevaar als deze vormen van zorg van het Hofpoort Ziekenhuis naar het Antonius Ziekenhuis overgaan, constateert de NZa.
De ACM heeft de voorgenomen fusie in december 2013 goedgekeurd op basis van de Mededingingswet. Vanaf 2014 moeten zorginstellingen hun fusieplannen ook voorleggen aan de NZa. Omdat de fusie in 2014 nog niet was uitgevoerd, heeft de NZa de fusieplannen nu alsnog getoetst op de zorgvuldigheid van de procedure.