Bij Reinier van Arkel verdwijnen in 2016  circa 160 fte arbeidsplaatsen.
De belangrijkste oorzaak is de forse afbouw van budget vanuit de Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) en de Wet op de jeugdzorg (o.a. voor kinder- en jeugdpsychiatrie), wat een gevolg is van de overheveling van deze bekos- tiging naar de gemeenten. Daarnaast krijgt Reinier van Arkel te maken met kortingen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en justitie.

Bezuiniging jeugdzorg
In de onderhandelingen met gemeenten over de jeugdzorg heeft Reinier van Arkel te maken met forse kortingen. In de regio Noordoost Brabant betreft het, in 2015, een korting van bijna 20%. In 2016 komt daar nog eens ongeveer 5% bij. In de regio Zuidoost Brabant heeft Reinier van Arkel in 2015 te maken met een tariefkorting van 15%. In reactie op deze kortingen werkt Reinier van Arkel aan de totstandkoming van nieuwe effectieve zorgarrangementen om zo- veel mogelijk kinderen specialistische hulp te kunnen bieden waar dit nodig is. Dat de korting toch ook effect zal hebben op de omvang van het zorgaanbod in 2016 is onvermijdelijk.
Bezuiniging WMO 2016
Reinier van Arkel moet in 2016 rekening houden met een forse krimp in het budget voor Wmo c.q. beschermd wonen, begeleiding en inloop. In de regio Noordoost Brabant heeft de gemeente ’s-Hertogenbosch laten weten dat het budget 20% lager wordt ten opzichte van het budget in 2015. “De kortingen zijn dermate hoog dat Reinier van Arkel zich genoodzaakt ziet enkele voorzieningen te moeten sluiten in de Meierij. Dat grijpt direct in op de omvang van zorg; minder cliënten zullen gebruik kunnen maken van beschermd wonen. Op dezelfde ma-nier zullen we moeten kijken naar ons zorgaanbod op het gebied van inloop en begeleiding voor cliënten met complexe psychiatrische problematiek. Ook hier geldt dat we blijven stre- ven naar effectieve zorg voor zoveel mogelijk cliënten maar een dergelijke korting kan niet zonder gevolg zijn voor de uitvoering,” aldus Gerton Heyne voorzitter Raad van Bestuur.
Perspectief op 2016
Om de budgettaire krimp op te kunnen vangen zal, net als in 2013 en 2014, sprake zijn van afbouw en boventalligheid van medewerkers. Reinier van Arkel wil zich sterk blijven maken voor verantwoorde zorg aan kwetsbare burgers en onderschrijft de noodzaak van transforma- tie in de zorg. Heyne: “Wij maken ons evenwel grote zorgen over het tempo van afschaling van zorg en ambulantisering en het gebrek aan regie op de verschillende bekostigingsdomei- nen waarmee wij te maken hebben. Dit alles in een maatschappelijke context waarin een steeds nadrukkelijker beroep wordt gedaan op de GGz wanneer het gaat om verwarde perso- nen en voorkomen van overlast”. Ondanks het financieel zware weer ziet Reinier van Arkel ook kansen om de zorg te transformeren; creatief op zoek te gaan naar nieuwe zorgarrange- menten om uiteindelijk de juiste zorg op de juiste schaal te kunnen leveren. Dit zal in de toe- komst steeds meer vanuit een samenwerking met anderen plaatsvinden, onder andere de soci- ale wijkteams, huisartsen, maatschappelijk werk en SW-bedrijven.
Reinier van Arkel is een gespecialiseerde instelling voor geestelijke gezondheidszorg voor mensen met psychiatrische en psychische aandoeningen.
Bron: Reinier van Arkel