De Raden van Bestuur van de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis hebben de aanvraag om te mogen fuseren ingediend bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa moet goedkeuring geven voor de voorgenomen fusie. De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis willen fuseren omdat zij samen beter dan alleen de toegankelijkheid van de basiszorg en topklinische (complexe) zorg voor inwoners van het verzorgingsgebied kunnen waarborgen.

 

De NZa toetst of de gevolgde procedure en het besluitvormingstraject met de adviesorganen van beide ziekenhuizen zorgvuldig zijn verlopen. Na goedkeuring door de NZa, moet de voorgenomen fusie gemeld worden bij de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM toetst of er na de fusie voldoende keuzevrijheid voor de patiënt overblijft in de regio. Na goedkeuring van de NZa en de ACM kunnen de Raden van Bestuur van de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis het definitieve besluit tot fusie nemen. De verwachting is dat dat in het eerste kwartaal van 2018 gebeurt.

 

Eerder deze maand hebben de Raden van Toezicht van beide organisaties hun goedkeuring gegeven op het voorgenomen besluit tot fusie. Ook het adviestraject met de medische staven, ondernemingsraden en cliëntenraden is afgerond.

 

De nieuwe organisatie op hoofdlijnen
De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis willen fuseren tot één ziekenhuis- en woonzorgorganisatie met één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht. Na de fusie zijn er twee hoofdlocaties: Eindhoven en Geldrop. De poliklinieken, Spoedeisende Hulp (SEH), Intensive Care (IC) en Huisartsenpost (HAP) blijven op beide locaties. De nieuwe organisatie kent straks drie landelijke speerpunten: kanker en hart- en vaatziekten, waarvan het zwaartepunt in Eindhoven zal liggen en sport & bewegen, met het zwaartepunt in Geldrop. Voor Ananz, bestaande uit vier woonzorgcentra in Geldrop en Heeze, verandert er niets.

 

De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis hebben samen 5694 medewerkers en een gezamenlijke jaaromzet van € 522 miljoen in 2015.