De Raden van Bestuur van de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis hebben het voorgenomen besluit tot fusie genomen. De voorgenomen fusiedatum is 1 januari 2018. De beide organisaties zijn van mening dat zij samen beter dan alleen in staat zijn om de toegankelijkheid van de basis- en topklinische (complexe) patiëntenzorg voor inwoners van het verzorgingsgebied te behouden. Ook zal meer doelmatigheid worden bereikt op het gebied van ondersteunende afdelingen.

De beide Raden van Toezicht hebben ingestemd met het voorgenomen besluit. Het besluit is inmiddels voorgelegd aan de adviesorganen, zoals de Ondernemingsraden, de Cliëntenraden en de vertegenwoordigende organen van medisch specialisten. Begin 2017 wordt het plan ter goedkeuring aangeboden aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en daarna aan de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

In het najaar van 2014 tekenden de beide raden van bestuur een ‘Letter of Intent’. Intussen is veel onderzoek gedaan naar de optimale inrichting van de samenwerking. Beide locaties blijven het complete poliklinische pakket bieden. Ook blijven beide locaties voorzien van een IC-faciliteit, een Spoedeisende Hulp (SEH) en een Huisartsenpost (HAP). Het ziekenhuis kent straks drie landelijke speerpunten: kanker en hart- en vaatziekten in Eindhoven en sport & bewegen in Geldrop.

Piet Batenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Catharina Ziekenhuis: “Wij staan voor de bevordering van de gezondheid en kwaliteit van leven in alle fasen van het leven. Onze zorg moet herkenbare kwaliteit voor patiënten opleveren. Deze zogenoemde Value Based Healthcare wordt voor de nieuwe organisatie leidend. Dat betekent dat we onze zorgprocessen continu zullen verbeteren.”

Ingrid Wolf, lid van de Raad van Bestuur van de St. Anna Zorggroep: “Wij stellen de patiënt en zijn zorgvraag centraal. We leveren daarom de beste zorg dichtbij de patiënt. Vanzelfsprekend verlenen we die zorg altijd in overleg met huisartsen en andere zorgverleners in ons netwerk. Door de fusie zijn wij in staat een breed complementair aanbod neer te zetten. Daarnaast ontstaat voor medewerkers een ambitieuze, afwisselende en stimulerende werkomgeving waarin zowel ruimte is voor excellente basiszorg als voor subspecialisatie. De verwachting is dat er ook nog meer wetenschappelijk onderzoek wordt verricht dat toonaangevend en innoverend zal zijn.”

De St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis hopen na afronding van het toetsings- en adviestraject een definitief besluit te nemen over de fusie, die zal leiden tot één ziekenhuisorganisatie met één Raad van Bestuur en één Raad van Toezicht.

Samen hebben de St. Anna Zorggroep en het Catharina Ziekenhuis 5694 medewerkers en gezamenlijke jaaromzet van € 522 miljoen in 2015.