Tijdens recent overleg tussen de staatssecretaris van VWS en de partijen van het Onderhandelaarsresultaat wijkverpleging uit 2014  gaf hij duidelijk aan dat hij het op dit moment te vroeg vindt om geld bij te leggen.
Hij wil daar pas in de behandeling van de voorjaarsnota 2016 uitspraken over doen. Wel gaf hij aan dat alle cliënten verzekerd moeten zijn van kwalitatief goede zorg thuis en dat de generieke (straf)kortingen die zorgverzekeraars de zorgorganisaties opleggen van tafel zijn. Belangrijkste resultaat is dat verzekeraars zijn opgeroepen om een open en reëel gesprek te voeren met zorgorganisaties om de huidige financiële problemen op te lossen en de zorgvernieuwing te realiseren.
ActiZ had voor dit overleg én voor het Algemeen Overleg dat vanmiddag in de Tweede Kamer plaatsvindt haar zeer grote zorgen geuit over het feit dat er absoluut onvoldoende wijkverpleging wordt ingekocht voor 2015 en 2016 en dat daardoor de benodigde en de door iedereen zeer gewenste vernieuwing onder druk staat.
 
Krappe budgetten
Alle partijen van het Onderhandelaarsresultaat waren het er vanochtend over eens dat de te krappe budgetten op de werkvloer en bij cliënten écht worden gevoeld. Er moeten dan ook zeer snel mogelijk oplossingen komen. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat ook de zorg en ondersteuning vanuit de Wmo enerzijds en de Wlz anderzijds invloed hebben op de ontwikkelingen in de wijkverpleging. Duidelijk is dat de financiële raming voor wijkverpleging die in 2014 is gemaakt, te krap was.
 
Resultaten overleg
Het overleg leverde drie belangrijke resultaten op:
Alle cliënten zijn verzekerd van hoogwaardige zorg thuis door de wijkverpleging. Er is een zorgplicht waar zorgverzekeraars aan moeten voldoen.
Er vinden geen generieke (straf)kortingen plaats door zorgverzekeraars.
Er moeten op hele korte termijn open en reële gesprekken plaatsvinden tussen zorgorganisaties en zorgverzekeraars om de problematiek rondom de bekostiging van geleverde zorg te bespreken. Gesprekspartners zijn gelijkwaardig (dat is anders dan nu het geval is) en voeren een dialoog om gezamenlijk tot oplossingen te komen. De gesprekken moeten primair gaan over de inhoud en daarna over het geld en niet andersom.
Snel actie ondernemen
ActiZ vind het van zeer groot belang dat de staatssecretaris de zorgverzekeraars aanspoort om op deze punten snel actie te ondernemen en de vinger aan de pols te houden. Hij is immers de regisseur van de grote veranderingen in de langdurige zorg en moet daarin zijn verantwoordelijkheid pakken. Haast is geboden, want we merken dat veel van onze leden ‘het water aan de lippen staat’. ActiZ vindt dat het niet zo kan zijn dat administratieve en financiële problemen van zorgverzekeraars ervoor zorgen dat cliënten niet de zorg krijgen die nodig is. En dat het voortbestaan van gespecialiseerde wijkteams die 24/7 beschikbaar zijn voor acute zorg en palliatieve thuiszorg door tariefkortingen onder druk staan.
Van Rijn concludeerde naar onze mening nogal optimistisch dat door open en reële gesprekken de problemen snel zijn opgelost. ActiZ en haar leden houden vinger aan de pols of dit ook daadwerkelijk snel gebeurt en actie ondernemen als blijkt dat dit een te romantische voorstelling van zaken was.
Bron: ActiZ