ZonMw heeft een stappenplan laten ontwikkelen voor het verkrijgen van structurele financiering voor innovaties in de ouderenzorg.

Dit stappenplan richt zich op projectleiders en financiers van innovatieve ouderenzorg: zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten.

Voor ouderen is het van belang dat de kwaliteitsverbetering die gerealiseerd wordt met het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) niet tijdelijk is, maar structureel geborgd wordt in het zorg- en welzijnsstelsel. Om die reden wil ZonMw de verschillende partijen die betrokken zijn bij de NPO-projecten ondersteunen bij het verkrijgen van structurele financiering.

ZorgmarktAdvies heeft in opdracht van ZonMw het stappenplan ontwikkeld. Het plan is breder toepasbaar dan alleen de ouderenzorg en het is beschikbaar voor doorontwikkeling. Op basis van de ervaringen van partijen met het stappenplan kan het verder worden ingevuld en aangescherpt.

Achtergrond
ZonMw heeft ZorgmarktAdvies eerst gevraagd de belemmeringen bij het verkrijgen van structurele bekostiging bij vier NPO-projecten te analyseren (Rapport Analyse belemmeringen). Deze projecten (Even Buurten, Om U, Transmurale Zorgbrug en SamenOud) laten inmiddels veelbelovende uitkomsten zien. Het realiseren van structurele financiering na afloop van de projectfase is alleen niet zo eenvoudig. Dit komt door de betrokkenheid van meerdere financiers en er is sprake van onvoldoende aansluiting op de cultuur en wijze van opereren van financiers. Bovendien passen de projecten door hun innovatieve karakter niet altijd even goed in de reguliere bekostiging. Ook kan het zijn dat de baten ten gunste zijn van één partij, terwijl een andere partij opdraait voor de kosten.

Inhoud stappenplan
Het stappenplan van ZorgmarktAdvies voor het verkrijgen van structurele financiering voor innovaties in de ouderenzorg bestaat uit 5 stappen:
Stap 1 Verdiep je in de wereld van de financiers
Stap 2 Presenteer de kosten en baten helder voor de financier
Stap 3 Bepaal of de innovatie duidelijk in één domein thuishoort
Stap 4 Stel vast wat de meest passende wijze van bekostiging is
Stap 5 Bekijk het integrale plaatje en betrek zo nodig ook andere financiers

Subsidieoproep
ZonMw heeft daarnaast een subsidieoproep geopend om de praktijk verder te ondersteunen bij de invoering en structurele borging van de innovaties, voortkomend uit het NPO, in het zorg- en welzijnsstelsel. In de aanvraag dient gebruik gemaakt te worden van de informatie in het rapport (stappenplan) van ZorgMarktAdvies.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met programmasecretaris dr. Rosalie Hendriks van ZonMw via 070 349 9 52 79 of E-mailhendriks@zonmw.nl.

Bron: ZonMW