Patiënten en hun gegevens moeten rondom het ontslag uit het ziekenhuis beter worden overgedragen aan bijvoorbeeld de huisarts of specialist ouderengeneeskunde.

Dat is de kern van het landelijke initiatief waarvoor op donderdag 11 februari de officiële aftrap werd verricht in de Delftse locatie van Reinier de Graaf. Gezondheidsminister Edith Schippers had een inspirerende videoboodschap voor de genodigden.

Van de patiënten die in ons land worden ontslagen uit een ziekenhuis, moet 7 tot 12% binnen dertig dagen opnieuw worden opgenomen. Dikwijls is de oorzaak een onvolledige of niet-tijdige overdracht. Er is bijvoorbeeld tussen zorgverleners binnen en buiten het ziekenhuis niet optimaal gecommuniceerd over de juiste medicatie, zodat een terugkeer van de patiënt noodzakelijk is.

Reinier de Graaf neemt het voortouw om dit te veranderen in ons land. Het is een van de negen ziekenhuizen waar artsen en medewerkers dit jaar gaan werken met een methode voor een efficiënt ziekenhuisontslag en een soepele overdracht. Het gaat om de TIP. Dit staat voor:Transfer Intervention Procedure.

Patiëntveiligheid
Directievoorzitter Carina Hilders van Reinier de Graaf: “Sinds 2013 kan iedereen zich wenden tot het Meldpunt verspilling in de zorg, een initiatief van de landelijke overheid. Op basis van de inmiddels 22.467 meldingen zijn verbeterpunten opgesteld, onder andere voor ziekenhuizen. Een daarvan is een doelmatige overdracht. Dat is belangrijk met het oog op patiëntveiligheid en de kwaliteit en betaalbaarheid van de zorg. Dit sluit volledig aan bij de speerpunten van Reinier de Graaf: kwaliteit & veiligheid en doelmatigheid.”

Tijdig, volledig, juist, uniform en inzichtelijk
De negen ziekenhuizen zullen alle een TIP-methode hanteren die is geschoeid op hun specifieke situatie en kenmerken. Overal is het uitgangspunt in elk geval een tijdige, volledige, juiste, uniforme en inzichtelijke overdracht.

Opvolgende zorgverlener in 24 uur
‘Tijdig’ betekent dat de patiënt uiterlijk binnen 24 uur na het ziekenhuisontslag de opvolgende zorgverlener treft op medisch vlak (huisarts of specialist ouderengeneeskunde), medicatiegebied (apotheker, huisarts of specialist ouderengeneeskunde) of verpleegkundig terrein (wijkverpleegkundige of verzorgenden in een verpleeg- of verzorgingsinstelling). Een ‘volledige’ overdracht houdt in dat deze alle relevante informatie behelst voor deze drie thema’s.

Goed te begrijpen
‘Juist’ wil zeggen dat de overdracht geen fouten heeft, zoals verouderde informatie. Met ‘uniform’ wordt bedoeld dat de gegevens onderling integer en consistent zijn: met dezelfde informatie moeten verschillende overdrachten mogelijk zijn. ‘Inzichtelijk’ duidt er op dat de patiënt of mantelzorger tijdig bij de overdracht is betrokken. Patiënt of mantelzorger moet de informatie ook kunnen begrijpen.

Doelmatig
Reinier de Graaf was op 11 februari gastheer tijdens de startbijeenkomst in Delft. Aanwezig waren onder meer vertegenwoordigers van de  andere deelnemende ziekenhuizen die gaan werken met de TIP. Hilders: “Op papier kunnen zaken soms simpel ogen. Nu konden we laten zien wat er in de praktijk allemaal komt kijken bij een doelmatige overdracht van patiënten.”

Tien verbeteringen
Hilders is nauw betrokken bij het Meldpunt verspilling in de zorg. Zij is voorzitter van het onderdeel Curatieve Zorg. Dat richt zich op tien beoogde verbeteringen die voortvloeiden uit de meldingen. Een daarvan is een goede overdracht.