Steeds meer thuiszorgorganisaties geven aan dat ze overwegen om een cliëntenstop in te stellen als zorgverzekeraars niet snel extra geld investeren in de wijkverpleging.
Het is meer dan duidelijk dat er extra geld nodig is om wijkverpleging te kunnen verlenen aan mensen die zorg en ondersteuning thuis nodig hebben. De wijkverpleging staat financieel onder water: in 2015 én in 2016. Daarom trekt ActiZ vandaag aan de bel tijdens het Rondetafeloverleg over wijkverpleging met de woordvoerders zorg van de Tweede Kamer.
Op 2 september jongstleden heeft ActiZ een onderzoek gepubliceerd waaruit blijkt dat er voor 2015 een tekort van minstens € 242 miljoen euro wordt verwacht op de zorg thuis. Ook ZN (Zorgverzekeraars Nederland) gaf toen aan dat het noodzakelijk is dat er meer geld beschikbaar komt voor wijkverpleging.
ActiZ krijgt veel signalen van leden dat de gesprekken over het bijcontracteren inmiddels zijn gestart. Daar zijn we blij mee, maar we vinden het belangrijk dat er op tijd goede afspraken worden gemaakt en dat de zorg die ouderen thuis écht nodig hebben, niet in gevaar komt. En dat die geleverde zorg ook vergoed wordt.
Analyse van het inkoopbeleid voor 2016
Daarnaast baart het inkoopbeleid voor de wijkverpleging in 2016 ons zorgen. Op 17 september 2015 heeft ActiZ een brief naar minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn gestuurd met de resultaten van de inkoopanalyse die ActiZ heeft uitgevoerd.
Daaruit blijkt onder meer het volgende:
Samenhangende inkoop noodzakelijk voor integrale uitvoering
Om te beginnen komt uit de analyse van de inkoop wijkverpleging 2016 naar voren dat verzekeraars verdergaand eigen keuzes maken met betrekking tot de inkoop van verpleging en verzorging, de oproepbare en specialistische zorg en van specifieke zorgvormen zoals de ketenzorg dementie. ActiZ heeft de afgelopen maanden op diverse momenten gewezen op het feit dat veel wijkverpleegkundige zorg alleen in samenhang op een goede manier kan worden geboden. Een samenhangende inkoop is randvoorwaardelijk om specialistische voorzieningen overeind te houden en om gericht aan zorginnovatie en aan kwaliteit een impuls te kunnen geven.
 
Uit de inkoopanalyse wordt tevens duidelijk dat zorgverzekeraars in 2016 forse tariefkortingen willen doorvoeren. Start- of basistarieven van tussen de 85% en de 90% van het NZa-tarief zijn aan de orde. Een deel van de financiering wordt resultaatafhankelijk en kan worden ‘terug verdiend’. In hoeverre en in welke mate dat voor alle zorgorganisaties tot de mogelijkheden behoort, valt nog te bezien.
In het onderhandelaarsresultaat zijn afspraken gemaakt over het belang van ruimte voor aanvullende beloningsafspraken op basis van (gezondheids)uitkomsten. Dat is iets anders dan eerst geld weghalen en vervolgens dit geld onder voorwaarden selectief weer beschikbaar stellen. Dat heet nog steeds ‘een sigaar uit eigen doos’ en is voor ActiZ onacceptabel.
Vandaag, maandag 21 september 2015, organiseert de Tweede Kamer een Rondetafeloverleg over de wijkverpleging. ActiZ trekt tijdens dat overleg aan de bel om aandacht te vragen voor de actuele problemen van zorgorganisaties bij de Vaste Kamerleden Zorg van de Tweede Kamer. Want wij willen voorkomen dat er op korte termijn cliëntenstops moeten worden ingesteld en mensen minder of zelfs geen zorg thuis krijgen, terwijl ze dat wel nodig hebben.