Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) zet volgende stap met persoonsvolgende bekostiging.

Vanaf volgend jaar starten de regio’s Zuid-Limburg (ouderenzorg) en Rotterdam (gehandicaptenzorg) een experiment met persoonsvolgende inkoop. Binnen dit experiment trekken zorgkantoren, zorgorganisaties, cliëntenvertegenwoordigers en het ministerie samen op.

Van Rijn: ‘De toekomst van onze zware zorg hangt heel nauw samen met het luisteren naar de wensen van (toekomstige) cliënten. We moeten mensen zelf laten bepalen waar en van wie ze zorg krijgen. Zuid-Limburg en Rotterdam zetten vanaf 2017 de eerste, hele belangrijke stappen in de richting waar we met z’n allen naartoe willen, namelijk veel meer regie voor de cliënt over zijn eigen zorg.’

Meer vrijheid cliënten
Het experiment zorgt er voor dat mensen in die regio’s meer vrijheid hebben om de zorg af te nemen bij de zorgorganisatie van hun eigen keuze en meer zeggenschap krijgen over de geleverde zorg. Zorgkantoren maken vooraf geen afspraken meer met zorgorganisaties waar en hoeveel zorg wordt afgenomen. Met de IGZ zijn goede afspraken gemaakt over de bewaking van de kwaliteit van zorg binnen het experiment.

Betere communicatie
Mensen worden door het zorgkantoor, cliëntenorganisaties en zorgorganisaties beter voorgelicht en ondersteund bij het maken van hun keuzes en bij het vormgeven van het zorgarrangement dat het beste bij hun manier van leven past. Daarbij spelen ook onafhankelijke cliëntondersteuners een grote rol

Geld volgt voorkeur cliënt
Persoonsvolgende bekostiging houdt in dat zorgorganisaties voor elke cliënt die voor hen kiest een vergoeding krijgen voor het leveren van zorg. Het geld volgt de keuze van de cliënt, niet andersom. Van Rijn kondigde het experiment aan in zijn Kamerbrief ‘Waardig leven met zorg’.

Waardig leven met zorg
Waardig leven met zorg sluit aan bij eerdere plannen van Van Rijn, zoals ‘Waardigheid en Trots’, de ‘Dementievriendelijke samenleving’ en de binnenkort uit te brengen Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg. Waardig leven met zorg richt zich op het wegnemen van drempels in de zorginkoop, de bekostiging en de verantwoording die verhinderen dat cliënten het leven kunnen leiden zoals zij dat wensen.

Hervorming langdurige zorg
Het leveren van maatwerk en daarmee verbeteren van de kwaliteit van de zorg is vanaf diens aantreden een speerpunt van Van Rijn geweest. De Wet maatschappelijke ondersteuning is gericht op participatie en regelt hulp en ondersteuning van de gemeenten, toegesneden op de persoonlijke omstandigheden van mensen. Met het plan ‘Waardig leven met zorg’ introduceert Van Rijn het belang van persoonlijke omstandigheden ook in de Wlz.

Bron: Rijksoverheid