Door gebrek aan concurrentie en transparantie betalen ziekenhuizen te hoge prijzen voor cardiologische hulpmiddelen zoals pacemakers, ICD’s en hartmonitoren. Verbetering van de inkoopsamenwerking biedt kansen om deze situatie te verbeteren. Dat blijkt uit een marktanalyse van cardiologische hulpmiddelen door Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg. Net als bij een eerder onderzoek naar de (hoge) kosten van orthopedische hulpmiddelen blijkt het beperkte aantal leveranciers en daarmee hun relatief dominante marktpositie een belangrijke oorzaak. De markt voor cardiologische hulpmiddelen is verdeeld tussen drie Amerikaanse bedrijven die samen 90 procent van de omzet in handen hebben en twee Europese leveranciers die aan de overige 10 procent van de markt leveren. Daarnaast is de (nog) kleinschalige en daardoor minder effectieve samenwerking tussen zorgorganisaties een factor die zwaar meetelt. Per ziekenhuis of samenwerkingsverband worden gemiddeld 100 tot 200 pacemakers afgenomen. Dit staat in schril contrast tot de internationale praktijk waarbij ziekenhuizen gezamenlijk minstens 1000 pacemakers inkopen.

 

Een belangrijke conclusie van het onderzoek is dat Nederland internationaal gezien achter blijft in het nemen van maatregelen om een meer gelijkwaardig speelveld te creëren tussen leveranciers en ziekenhuizen. Samenwerkingsverbanden zijn minder effectief en hebben geen commerciële slagkracht, zo concludeert de onderzoeker in zijn rapport. De leveranciers geven aan dat er op internationale schaal wel sterk wordt opgetreden door de zorg. Dat Nederland de schaalgrootte en de daaruit voortkomende kwalitatieve en economische voordelen niet realiseert, is ook te verklaren door de relatief kleine omvang van de Nederlandse markt internationaal gezien.

 

Sleutel tot besparing op zorgkosten
Uit het onderzoek naar de markt van cardiologische hulpmiddelen blijkt dat er net als bij de orthopedie vele miljoenen euro’s bespaard kunnen worden. Intrakoop geeft diverse opties om de kosten voor de zorg terug te brengen, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit. Zo kunnen aan de hand van benchmarks kostprijsverschillen inzichtelijk worden gemaakt die vervolgens gebruikt kunnen worden bij inkoop van cardiologische hulpmiddelen. Daarnaast roept Frank Kaptein, bestuurder van Intrakoop, op tot meer inkoopsamenwerking tussen ziekenhuizen vanwege de omvang van de markt en het hoge besparingspotentieel daarvan voor de zorg. Ook zouden zorgverzekeraars ziekenhuizen kunnen ondersteunen in het contracteren van en met de industrie. Tot slot is volgens Intrakoop een sturende houding van de politiek gewenst voor versterking van de positie van Europese producenten om concurrentie te vergroten. Denk aan een versnelde acceptatieprocedure voor nieuwe producten in de Europese Unie voor producenten binnen de Europese Unie.

 

Kaptein: “Door transparantie in prijzen voor producten en bijbehorende dienstverlening kunnen ziekenhuizen en medisch specialisten betere keuzes maken die ten goede komen aan de kwaliteit van de zorg en die ook nog eens een besparing in de kosten opleveren. Het prijsbeleid van de industrie is in de praktijk echter lastig te doorbreken. Dat kan alleen als we samen een vuist maken voor gezamenlijke, transparante afspraken met leveranciers. Net als bij de inkoop van medicijnen is ook bij de inkoop van medische hulpmiddelen samenwerking tussen ziekenhuizen de oplossing. Dit is exact in lijn met wat Gupta Strategists ook al concludeerde in haar recente rapport ‘Waardegedreven inkoop’.

 

De Intrakoop Marktanalyse cardiologie is te downloaden op de site van Intrakoop

Bron: Intrakoop