Per 1 september 2015 kent het Amphia Ziekenhuis een driehoofdige Raad van Bestuur. Ook vinden er wijzigingen plaats in de Raad van Toezicht.


 
Mr. M.J.R. (Mary) Groenewoud is per deze datum als derde lid benoemd, naast zittend voorzitter O. (Olof) Suttorp, arts MBA en drs. E.A. (Ernst) Hoette. Mary Groenewoud is sinds 1 april 2010 verbonden aan Amphia. Naast die in het bestuur vinden er wijzigingen plaats in de Raad van Toezicht van Amphia. Prof. dr. M.J.M.H. (Kiki) Lombarts, drs. M. (Machteld) Roos en prof. dr. W.A.B. (Wim) Stalman zijn per 1 september 2015 benoemd tot lid van de Raad van Toezicht.

Wijziging Raad van Bestuur
Het ziekenhuis kende sinds 2010 een vijfhoofdig Directiecomité, waarvan de heren Suttorp en Hoette tevens de Raad van Bestuur vormden. De keuze “breed aan de top” had indertijd als doel om de noodzakelijke vernieuwing en professionalisering van het ziekenhuis efficiënter en effectiever door te voeren. Vanaf het begin was duidelijk dat de topstructuur van een vijfhoofdig Directiecomité zou wijzigen, zodra de organisatie in stabieler vaarwater zou verkeren. “Dat moment is nu”, aldus voorzitter Raad van Bestuur, Olof Suttorp. “De afgelopen jaren stonden in het teken van vernieuwing en professionalisering van de kwaliteit van onze zorg. De komende jaren zal de nadruk meer liggen op het bestendigen van al deze doorgevoerde innovaties en veranderprocessen. Wij hebben als Directiecomité geconstateerd, dat door de relatieve rust en overzichtelijkheid én door het goed functioneren van ons managementteam, alsmede door de rol die de coöperatie Medisch Specialistisch Bedrijf-Amphia sinds 1 januari 2015 vervult, er op korte termijn geen behoefte meer is aan vijf directeuren.” Mary Groenewoud heeft Nederlands recht gestudeerd en diverse directiefuncties vervuld in de verzekeringsbranche, waaronder bij Achmea Zorg. Zij is al sinds 1 april 2010 als lid van het Directiecomité verbonden aan Amphia.
Wijziging Raad van Toezicht
Naast de wijzigingen in het bestuur van Amphia verandert ook de Raad van Toezicht. Prof. dr. M.J.M.H. (Kiki) Lombarts, drs. M. (Machteld) Roos en prof. dr. W.A.B. (Wim) Stalman zijn per 1 september benoemd tot lid van de Raad van Toezicht. De nieuwe leden volgen prof. dr. W.F. (Fred) van Raaij, prof. drs. N.H. (Bart) van Halder en drs. R.A. (Ron) Dingjan op. In verband met de statutaire zittingstermijn heeft de heer Van Raaij per 1 april 2015 de Raad van Toezicht verlaten. Zowel de heren Van Halder als Dingjan vertrekken statutair per 1 oktober 2015. De heren F.B.M. (Floris) Sanders en A. (André) Goedée blijven in functie, respectievelijk als lid en als voorzitter. Na de installatie van de nieuwe leden, kent de Raad van Toezicht van Amphia wederom vijf leden.
Prof. dr. M.J.M.H. (Kiki) Lombarts
Kiki Lombarts (1967) is hoogleraar Professional Performance en hoofd Professional Performance onderzoeksgroep bij het Center for Evidence-Based Education aan het Academisch Medisch Centrum/Universiteit van Amsterdam. Lombarts is tevens lid Raad van Toezicht van de Stichting Pink Ribbon en lid van enkele landelijke adviescommissies, waaronder de Wetenschappelijke Advies Raad van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ).
Drs. M. (Machteld) Roos
Machteld Roos (1975) is adjunct-directeur Bedrijfsvoering bij het NIVEL, het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg. Tevens is Roos lid van de Raad van Toezicht van Moviera (Veilig Thuis), bestuurslid bij BSO Oog in Al en lid van de Kascommissie van de Nederlandse Public Health Federatie (NPHF).
Prof. dr. W.A.B. (Wim) Stalman
Wim Stalman (1951) was tot voor kort vicevoorzitter/decaan Raad van Bestuur van het VU medisch centrum. Tevens is hij voorzitter van de raden van toezicht van respectievelijk de Stichting Beroepsopleiding Huisartsen en Amstellandzorg BV. Daarnaast is hij lid van de Raad van Toezicht van Leidsche Rijn Julius Gezondheidscentra en lid van de landelijke commissie Meurs: Hoofdbehandelaarschap in de GGZ.