ActiZ  vindt dat Tweede Kamer aan twee cruciale thema’s aandacht moet besteden: budgetten en toekomstvisie. ActiZ vraagt zich af of dit voldoende gebeurt.
In de Tweede Kamer vindt 9 september een Algemeen Overleg plaats over de voortgang van de transities in de langdurige zorg. ActiZ vindt het belangrijk dat er aandacht is voor twee cruciale thema’s: reële budgetten in de hele ouderenzorg én een consistente toekomstvisie van de overheid. ActiZ constateert dat er spanning is tussen de doelstellingen om werkgelegenheid in onze branche te behouden en mensen lang(er) zelfstandig te laten wonen en de voorwaarden om dat te realiseren.
De grootste veranderingen in de ouderenzorg zijn per 1 januari 2015 ingegaan. We zien dat er met man-en-macht wordt gewerkt om de soms pijnlijke gevolgen die de kabinetsmaatregelen hebben voor cliënten en werknemers te beperken. Maar dit blijkt in de praktijk lastig, omdat belangrijke randvoorwaarden ontbreken. Het kabinet lijkt te willen bijsturen, maar consistent beleid en duidelijke keuzes ontbreken.
 
Concrete visie gevraagd
Een voorbeeld: de bezuiniging op de huishoudelijke hulp met 40% van het budgetten, leidt tot ontslag van tienduizenden medewerkers. Wij zijn blij dat ons voorstel voor dienstencheques werd omarmd en er geld is vrijgemaakt voor de Huishoudelijke Hulp Toelage. Deze tijdelijke maatregel begint nu op stoom te raken, maar stopt over ruim een jaar. Wat dan? Moeten zorgorganisaties deze medewerkers huishoudelijke hulp dan alsnog ontslaan? Het kabinet zou wat ons betreft dan ook op korte termijn met een concrete visie en met plannen moeten komen voor de markt voor persoonlijke dienstverlening (servicediensten aan burgers, zoals huishoudelijke hulp). Want alleen dan kunnen zorgorganisaties deze markt verder gaan ontwikkelen en kan de werkgelegenheid die daarmee samenhangt behouden blijven.
 
Aandachtsuurtje
Het tweede voorbeeld betreft het ‘aandachtsuurtje’ van staatssecretaris Van Rijn: het nieuws dat vorige week naar buiten kwam dat er mogelijk € 200 miljoen vrij wordt gemaakt om de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen (verder) te verbeteren. Een deel van deze middelen, zo bleek uit gelekte plannen voor Prinsjesdag, zou moeten worden besteed aan één uur aandacht of activiteiten per dag voor iedere verpleeghuisbewoner.
 
Eigen invulling graag
Hoewel wij het waarderen dat het kabinet oog heeft voor kwaliteit van leven en een fijne daginvulling van verpleeghuisbewoners, staat dit wat ons betreft haaks op het eerder ingezette beleid om waar mogelijk familie, vrienden en vrijwilligers in te zetten. Wij vinden het bovendien nogal betuttelend om voor cliënten te bepalen dat zij een uur aandacht van een professional per dag krijgen. Wij pleiten ervoor om in overleg met mensen zelf (en hun naasten) te bekijken wat iemand een prettige dag bezorgt en hoe we dat het beste kunnen invullen. Bovendien zien wij elke dag in onze verpleeghuizen dat mensen persoonlijke aandacht liever van hun familie en vrienden krijgen, dan van een professional. Dus wat ons betreft gaan we extra gelden niet oormerken, maar kan iedere organisatie zelf kijken wat nodig is voor (verdere) verbetering van de kwaliteit. Wij gaan daarom graag in gesprek met het kabinet over de invulling en uitwerking van dit voorstel.
 
Extra geld versus bezuiniging
Daarnaast is het van groot belang om met VWS niet alleen verder te praten over deze extra miljoenen voor de verpleeghuizen, maar ook over de eerder aangekondigde bezuiniging van € 250 miljoen per 2017. Wat ons betreft werken de extra gelden alleen als de geplande bezuiniging voor 2017 van tafel gaat. Alleen dan is dit geld, dat er nu hopelijk ook echt komt, een investering in de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. En dat geldt uiteraard ook voor de budgettenen voor wijkverpleging. Als we willen dat mensen langer thuis wonen, dan moeten zij daar ook de zorg en ondersteuning krijgen die nodig is. Uit het onderzoek dat ActiZ vorige week presenteerde, blijkt dat er een tekort van € 242 miljoen wordt verwacht voor dit jaar. We zijn blij dat Zorgverzekeraars Nederland daarom heeft besloten meer wijkverpleging in te gaan kopen, maar ook voor deze zorg geldt uiteraard dat er een reële budgettentair kader voor komend jaar moet komen.
Concreet plan
Kortom: onze oproep aan het kabinet is: kom met een concreet plan voor de markt voor persoonlijke dienstverlening; laat cliënten en zorgorganisaties samen bepalen wat bijdraagt aan een prettiger leven en kwaliteit van zorg en laat de investering in kwaliteit niet een jaar later verloren gaan door geplande bezuinigingen uit het Regeerakkoord alsnog uit te voeren.