Het is u vast niet ontgaan, de nieuwe privacy wetgeving is vanaf 25 mei 2018 van kracht geworden. Van Litsenburg BV, uitgever van FMT Gezondheidszorg, hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Daarom leggen wij  u in onderstaande privacyverklaring uit waarom en op welke manier wij uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

In ons privacybeleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Van Litsenburg BV houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacybeleid;
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens:
  • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via het mailadres info@vanlitsenburg.nl of via de contactgegevens: Van Litsenburg BV, Eendenven 14, 5646 JN Eindhoven. U kunt ons ook telefonisch bereiken via 0653 310657.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:
Het versturen van nieuwsbrieven;
Het toegang geven tot onze educatieve bijeenkomsten;
Het aangaan van overeenkomsten.

Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

Naam
Adres
Telefoonnummer
E-mailadres

Verstrekking aan derden
De door u verstrekte gegevens zullen wij niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Bewaartermijn
Van Litsenburg BV bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Mocht u zich willen afmelden voor onze nieuwsbrieven, dat kan op elk momen. Stuur svp een e-mail aan info@fmtgezondheidszorg.nl. Onder elke nieuwsbrief die wij versturen, vindt u een link waarmee u zich ook direct kunt uitschrijven.