ActiZ is uiteraard blij met extra geld voor verpleeghuiszorg, maar deze investering is helaas lager dan de €210 miljoen die eerder was aangekondigd en in de troonrede werd genoemd.
Daarnaast is de voorgenomen bezuiniging op de Wlz die in het regeerakkoord was afgesproken vanaf 2017 nog altijd niet van tafel. Daarmee verdwijnt de facto het extra geld na een jaar al weer. De geplande bezuiniging op de wijkverpleging van € 100 miljoen in 2016 is evenmin van tafel. Dit terwijl we over 2015 al een tekort van ruim 240 miljoen verwachten. En voor het behoud van werkgelegenheid in de sector heeft het kabinet geen strategische visie en geen duidelijke agenda. Kortom: de plannen zijn in werkelijkheid een stuk minder zoet.
Investering in kwaliteit verpleeghuiszorg moet duurzaam en cliëntgericht zijn
ActiZ is op zichzelf blij dat het kabinet zegt ervoor te kiezen om vanaf 2016 structureel te investeren in de verdere verbetering van de kwaliteit van verpleeghuiszorg. Een logisch gevolg van deze keuze voor investeren is het schrappen van de eerder ingeboekte bezuiniging op de ouderenzorg per 2016 van €45 miljoen. Helaas wordt deze logica vooralsnog niet doorgetrokken naar 2017 en daarna. De voorgenomen bezuiniging van €500 miljoen op de Wlz zorg -waarvan ongeveer de helft voor de ouderenzorg- staat immers nog altijd in de planning. Pas als deze bezuiniging per 2017 van tafel is, kunnen we echt spreken van structureel extra budget voor verpleeghuiszorg.
Met het gereserveerde budget van €132 miljoen in 2016 oplopend tot €200 miljoen in 2020 kunnen zorgorganisaties de ingezette kwaliteitsverbetering in de verpleeghuiszorg een impuls geven. Hóe die middelen het beste ingezet kunnen worden, is wat ActiZ betreft nog wel een punt van discussie. Laten we ervoor waken dat er van bovenaf eenzijdig voor álle cliënten (aandacht) en álle medewerkers (opleiding) wordt bedacht waar zij behoefte aan hebben. Dergelijke oormerking van budget leidt bovendien onbedoeld, maar onvermijdelijk tot het optuigen van een administratief circus om te kunnen controleren of de gelden wel juist zijn besteed.
 
Tarieven wijkverpleging verder onder water
Begin september heeft ActiZ de resultaten van onderzoek onder haar leden naar dreigende overschrijding van het budget voor wijkverpleging in 2015 naar buiten gebracht. Deze verwachte overschrijding bedraagt tenminste €242 miljoen. Zorgverzekeraars bevestigen dit beeld. Tot op heden heeft staatssecretaris Van Rijn echter zeer afwachtend gereageerd op deze verontrustende signalen, onder het mom van ‘eerst zien, dan geloven’. De signalen over tekorten in 2015 en daardoor onvermijdelijke cliëntenstops hebben er evenmin toe geleid dat het kabinet de extra bezuiniging op de wijkverpleging in 2016 -€100 miljoen bovenop de €400 miljoen per 2015- heeft heroverwogen. ActiZ ziet in het inkoopbeleid van zorgverzekeraars voor 2016 dat zij eveneens rekening houden met de geplande bezuiniging. Hiermee komt de financiering van de wijkverpleging nog meer onder water te staan. De toenemende behoefte van zorg aan mensen in de thuissituatie en de toenemende complexiteit van deze zorg verdienen een fundamentele en structurele oplossing, om te beginnen een reëel budget.
Meerjarenperspectief nodig op onderkant arbeidsmarkt
Vanaf 2017 zet het kabinet een voorzichtige stap naar het verlagen van de loonkosten van werknemers rond het wettelijk minimumloon. Dit draagt bij aan verlaging van de kosten voor de hulp bij het huishouden in de Wmo, maar leidt daarmee niet automatisch tot meer werkgelegenheid/minder banenverlies in deze sector. Het risico bestaat immers dat gemeenten deze verlaagde loonkosten vertalen in nog lagere Wmo tarieven, waarmee het beoogde effect -meer mensen in dienst nemen of houden- teniet wordt gedaan.
Ook de verhoging van het aan gemeenten toegekende bedrag voor de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) draagt, zij het tijdelijk tot 2017, bij aan de verlaging van de kosten van de hulp bij het huishouden. De dekking van deze extra uitgaven voor HHT komt uit het naar voren halen van het structurele budget van €100 mln. ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van specifieke groepen (alfahulpen). Deze €100 miljoen komt vanaf 2017 vrij.
ActiZ dringt al enige tijd aan op een duidelijke visie en concrete plannen hoe het kabinet na de HHT (vanaf 2017) aankijkt tegen de markt voor de huishoudelijke hulp en de persoonlijke dienstverlening. Het kabinet heeft aangegeven in 2016 met de sector te willen komen tot een toekomstgerichte werkagenda voor de huishoudelijke hulpen. ActiZ neemt deze uitnodiging graag aan, om daarmee onder meer concreet invulling te geven aan effectieve besteding van bovengenoemde €100 miljoen na afloop van de HHT periode ter behoud van werkgelegenheid. Het werkgelegenheidsverlies in de branche VVT is echter niet beperkt tot hulp bij het huishouden alleen. Ook in de begeleiding en dagbesteding en in de Wet Landurige zorg (Wlz) is sprake van een aanzienlijk werkgelegenheidsverlies, dat wat ActiZ betreft ook bij de toekomstagenda betrokken dient te worden. Door nieuwe verbindingen tussen Wmo en Wlz te creëren kan bijvoorbeeld werkgelegenheid ontstaan of behouden blijven.
In aanloop naar de begrotingsbehandeling van VWS op 2 november zal ActiZ met alternatieve invulling van de intensiveringsplannen voor de verpleeghuiszorg komen. Daarnaast denken we mee over een toekomstbestendig bekostigingsmodel voor wijkverpleging en een bredere werkgelegenheidsagenda voor de langdurige zorg.
Bron: ActiZ