De Inspectie voor de Gezondheidszorg (inspectie) heeft Stichting Humanitas Rotterdam een aanwijzing gegeven.

De aanwijzing is gericht op de verpleeghuizen van Stichting Humanitas Rotterdam die ouderenzorg leveren. De inspectie concludeert dat bij de vier van de door haar bezochte locaties essentiële normen niet worden nageleefd. Dit geeft risico’s op onverantwoorde zorg en gezondheidsschade voor de cliënten. De inspectie heeft onvoldoende vertrouwen in Stichting Humanitas Rotterdam dat zij, zonder extra maatregelen, binnen afzienbare termijn de vereiste verbeteringen realiseert en borgt. De inspectie geeft daarom nu een aanwijzing. Daarin staat dat alle nodige verbeteringen binnen negen maanden moeten zijn doorgevoerd.

Hoe nu verder?
De aanwijzing is gericht op de verpleeghuizen van Stichting Humanitas in de regio Rotterdam die ouderenzorg leveren op basis van de Wet Langdurige Zorg. Het gaat dus niet om de maatschappelijke dienstverlening, kinderopvang of andere vormen van ondersteuning door Stichting Humanitas. Locatie Akropolis van Stichting Humanitas is sinds eind oktober voor een periode van zes maanden onder verscherpt toezicht van de inspectie gesteld. Dit verscherpt toezicht wordt niet verlengd, maar wordt opgevolgd door deze aanwijzing.

Wat zijn de conclusies van de inspectie?
Uit het toezicht van de inspectie bleek dat de cliënttevredenheid hoog is. Stichting Humanitas Rotterdam stelt het cliëntperspectief centraal. Maar op veel belangrijke punten voldeed de zorgaanbieder niet, waardoor er risico’s voor de cliëntveiligheid zijn. Stichting Humanitas Rotterdam wist al langere tijd dat deze problemen er waren, maar had niet het vermogen om de nodige verbeteringen te realiseren. Voorbeelden van zaken die niet overal op orde waren:

  • Het management zag er onvoldoende op toe dat werkafspraken werden nageleefd. Dit had onder andere tot gevolg dat medewerkers niet alle incidenten, waaronder medicatie incidenten en gevaarlijke situaties, meldden bij het interne registratiesysteem. Het is belangrijk dat dit juist wel gebeurt, zodat er van geleerd kan worden. En dat dergelijke incidenten in de toekomst kunnen worden voorkomen;
  • De verschillende disciplines, denk aan artsen, gedragsdeskundigen en de verzorgenden werkten onvoldoende samen om de cliënt zo goed mogelijke zorg te kunnen geven. Opdrachten en informatie van artsen en gedragsdeskundigen werden niet genoeg vertaald naar het cliëntendossier en de dagelijkse zorg. Het is belangrijk om dit wel goed vast te leggen in het cliëntendossier. Dit is nodig om constant goede zorg te leveren en het gedrag van cliënten goed te kunnen begrijpen;
  • Er waren risico’s op het gebied van medicatieveiligheid. Medewerkers kenden onvoldoende de afspraken rondom medicatiebeheer. Of, als zij die wel kenden, dan pasten ze die niet altijd goed toe. Daardoor was er bijvoorbeeld risico dat cliënten medicatie kregen die over datum was.

Wat moet Humanitas doen?

Stichting Humanitas Rotterdam moet de vastgestelde tekortkomingen binnen een periode van negen maanden wegnemen.

Hoe nu verder?
De inspectie eist een plan van aanpak van Stichting Humanitas Rotterdam. Daarnaast moet Stichting Humanitas Rotterdam iedere drie maanden de inspectie met een voortgangsrapportage op de hoogte stellen van de vorderingen. Verder toetst de inspectie de vorderingen, bijvoorbeeld door het afleggen van onaangekondigde toezichtbezoeken. Als Stichting Humanitas Rotterdam niet binnen de vastgestelde termijn voldoet aan de aanwijzing, dan kan de inspectie een last onder dwangsom of een last onder bestuursdwang opleggen.

Bron: IGZ