Ouderen met een complexe zorgvraag en mensen met een verstandelijke beperking krijgen onvoldoende de zorg en aandacht die zij verdienen.
Dat is een van de conclusies uit de LHV-ledenpeiling over de hervorming van de langdurige zorg, die door 1360 huisartsen is ingevuld.
Uit de ledenpeiling blijkt dat huisartsen te weinig tijd en mogelijkheden hebben om kwetsbare thuiswonende patiënten met een zware zorgvraag voldoende zorg te kunnen geven. Zij ervaren bovendien de wachttijd voor opname in een zorginstelling of kortdurende opvang als belemmering voor goede zorg in noodsituaties.
Vangnet
LHV-bestuurslid Geert-Jan van Loenen reageert op de uitkomsten: “Ik ben onder de indruk van de manier waarop huisartsen de verantwoordelijkheid voor kwetsbare patiënten met een complexe zorgvraag oppakken. Je ziet dat huisartsen keihard werken om deze patiëntengroep in hun praktijk op te vangen. Maar het is ook duidelijk dat de populatie veel complexer is geworden. Het doel van de Wet langdurige zorg (Wlz) is dat patiënten dicht bij huis de nodige zorg zouden krijgen, nu komt het voor dat patiënten onheus lang thuis moeten blijven wonen omdat er bijvoorbeeld geen tijdige opvang is in noodgevallen.”
Afspraken medebehandeling
Volgens 28 procent van de respondenten is de inzet van de specialist ouderengeneeskunde (SO) in hun huisartsenpraktijk geborgd voor thuiswonende oudere patiënten. De ondersteuning van een medebehandelaar is juist hard nodig voor de zorg aan kwetsbare patiënten met een zware zorgvraag. Vaak blijkt er geen SO of arts verstandelijk gehandicapten (AVG) beschikbaar te zijn of zijn er geen samenwerkingsafspraken over medebehandeling gemaakt.
Normpraktijk
De LHV brengt de resultaten van de ledenpeiling in het landelijk overleg met het ministerie van VWS, de NZa, zorgverzekeraars en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Van Loenen: “Wij zullen de omvang en zwaarte van de zorg voor kwetsbare patiënten met een complexe zorgvraag zichtbaar maken. Dan kan ook op dat niveau naar oplossingen worden gezocht. Bijvoorbeeld door de normpraktijk te verlagen, zodat huisartsen meer tijd krijgen voor minder patiënten.”
Op 17 september ontvangt u als LHV-lid het nieuwe nummer van De Dokter waarin kringbestuurders van huisartsenkringen Drenthe, district Rotterdam en Nijmegen e.o. de resultaten van hun regio duiden. LHV-bestuurslid Van Loenen en voorzitter van Verenso, Nienke Nieuwenhuizen, reageren op de ervaringen van huisartsen met de veranderingen in de langdurige zorg.
Resultaten ledenpeiling langdurige zorg
Download uitkomsten LHV-ledenpeiling langdurige zorg.

Bron: LHV