UMC Utrecht is geschokt over het beeld dat Zembla neerzet in de uitzending van woensdagavond 4 november. Hieronder de reactie van het UMCU.
Hierdoor wordt het vertrouwen van onze patiënten onnodig geschaad. Het is kwalijk dat op basis van beweringen van ex-medewerker(s) en onrechtmatig verkregen patiëntengegevens de suggestie wordt gewekt dat de cultuur in het ziekenhuis niet veilig is voor medewerkers en voor patiënten.
De uitzending raakt vooral de KNO-afdeling. De artsen van de KNO afdeling hebben in een gezamenlijke brief aan de Raad van Bestuur benadrukt dat zij zich niet in het beeld van Zembla herkennen.
UMC Utrecht is een open transparante lerende organisatie met kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel. UMC Utrecht ontkent niet dat er in het ziekenhuis soms fouten worden gemaakt. UMC Utrecht stelt zich toetsbaar op voor alle bevoegde en bekwame instanties op het gebied van kwaliteit en veiligheid.
De uitzending van Zembla brengt geen nieuwe feiten aan het licht. De  medische gegevens waarover  Zembla beschikt, zijn al met onafhankelijke deskundigen bekeken. Op basis daarvan zijn twee dossiers aan de Inspectie Gezondheidszorg voorgelegd. De informatie die Zembla heeft gebruikt is eenzijdig, incompleet en uitsluitend geselecteerd om een bepaald beeld neer te zetten.
De patiëntgegevens die door Zembla worden gebruikt zijn onrechtmatig verkregen. UMC Utrecht heeft daarvan aangifte gedaan bij de politie. Het onderzoek naar de toedracht is bijna afgerond. Uiteraard zijn de patiënten en naasten van de patiënten die het betreft geïnformeerd over het feit dat hun medische gegevens bij Zembla terecht zijn gekomen.
Is de KNO-afdelingsleiding streng? Ja, de leiding legt de lat hoog. Dit is een academisch ziekenhuis en er worden op deze afdeling patiënten met zeer complexe ziektebeelden behandeld. Het gaat vaak om zeer risicovolle ingrepen. Die behandelingen worden in de teams geëvalueerd om van elkaar te leren. Dan is het nodig om je kwetsbaar op te stellen en je twijfels en je fouten met elkaar te delen. Om van te leren en om zodoende elke dag beter te worden. De KNO-leiding stimuleert transparantie en openheid bij gesprekken over complicaties en behandelingen en ook bij het bespreken van fouten en het registreren en melden daarvan.
Als duidelijk is dat artsen het niveau niet halen en niet bereid zijn om te leren dan nemen we afscheid. Dat is wat van ons verwacht wordt om veilige patiëntzorg te kunnen garanderen.
We hebben in Nederland deskundige autoriteiten die het functioneren van de zorg beoordelen. Dat zijn de Inspectie Gezondheidszorg, de Beroepsvereniging van KNO artsen en voor de opleidingsprogramma’s is dat de RSG. Voor het beoordelen van individuele behandelingen of van het functioneren van kwaliteitssystemen en opleidingsprogramma’s voeren deze instanties degelijke onderzoeken uit. Mocht er bij deze autoriteiten behoefte zijn om zaken opnieuw te onderzoeken, dan zijn ze van harte welkom.