Dit  voorjaar werd al duidelijk dat de vraag naar wijkverpleging veel groter is dan eerder is ingeschat.
Om na te gaan hoe groot de overschrijding dit jaar zal zijn, heeft ActiZ een onderzoek laten uitvoeren onder haar leden. Daaruit blijkt dat er voor 2015 een tekort van minstens € 242 miljoen euro wordt verwacht op het beschikbare budget van ruim 3 miljard voor wijkverpleging.
De overschrijding van het budget baart ActiZ en haar leden enorme zorgen, omdat we vinden dat alle cliënten die dat nodig hebben, goede zorg en ondersteuning thuis moeten krijgen. Als het vastgestelde budget niet toereikend is, dreigen cliëntenstops en dat vinden thuiszorgorganisaties onverantwoord. Als we – net als het kabinet voorstelt – mensen langer zelfstandig willen laten wonen, moeten we ze wel de juiste zorg en ondersteuning thuis kunnen bieden!
ActiZ heeft haar zorgen al meerdere keren gedeeld en besproken met zowel het ministerie van VWS als de zorgverzekeraars en Zorgverzekeraars Nederland (ZN). ActiZ is dan ook erg blij dat de zorgverzekeraars vandaag hebben besloten om meer wijkverpleging te gaan inkopen bij de zorgorganisaties die wijkverpleging verlenen.
Resultaten onderzoek
54% van alle zorgorganisaties die wijkverpleging verlenen, hebben deelgenomen. De belangrijkste conclusies uit het onderzoek van ActiZ zijn:
71% van de zorgorganisaties geeft aan dat zij het budget voor wijkverpleegkundige zorg in het eerste kwartaal van 2015 heeft overschreden. Bij 17% van de zorgorganisaties is sprake van een onderschrijding; 12% kon geen inschatting geven. De gemiddelde budgetoverschrijding bedroeg 21%. Een grove schatting van de budgetoverschrijding in het eerste kwartaal voor de 137 respondenten bedraagt circa € 61 miljoen. De gemiddelde budgetonderschrijding is lager, gemiddeld bijna 10%. Voor de 33 respondenten die een budgetonderschrijding hebben, komt dat neer op een totaal van circa € 7 miljoen.
De budgetoverschrijdingen in het eerste kwartaal zetten zich naar verwachting voort: maar liefst 78% van de zorgorganisaties verwacht een budgetoverschrijding aan het eind van 2015. Zij verwachten gemiddeld een overschrijding van 19%. Een grove inschatting van de totale verwachte budgetoverschrijding voor 2015 bedraagt € 242 miljoen voor de 150 respondenten die een budgetoverschrijding verwachten.
Het onderzoek maakt ook duidelijk dat verpleegkundigen er niet alleen in slagen om de hoeveelheid zorg per klant af te bouwen (zoals afgesproken in het Zorgakkoord), maar ook om relatief en versneld veel laagcomplexe zorg af te bouwen. Als gevolg hiervan lopen de (gemiddelde) kosten per klant op; de tarieven zijn niet meer kostendekkend. 26% van de respondenten geeft aan dat deze situatie op hen van toepassing is.
Ruim 76% van de zorgorganisaties signaleert een optelsom aan problemen in relatie tot de financiële positie van hun organisatie. Naast de bezuiniging op de wijkverpleging hebben veel organisaties ook te maken met bezuinigingen op de verpleeghuiszorg en/of Wmo-zorg. Bijna de helft van de zorgorganisaties geeft aan dat de continuïteit van de organisatie de komende periode in gevaar komt. Zij geven aan dat dit gevaar zich aandient als de budgetoverschrijding op wijkverpleging niet gefinancierd wordt en zij noodgedwongen een cliëntenstop of bezuiniging op cliëntniveau moeten invoeren.
Actie richting bewindspersonen VWS
ActiZ vindt het cruciaal dat cliënten de zorg thuis krijgen die ze nodig hebben. En dat zorgorganisaties die deze zorg leveren hier ook voor betaald krijgen. Het is dan ook duidelijk dat er meer budget voor wijkverpleging beschikbaar moet komen.
Het Kabinet heeft al eerder aangegeven voor 2016 nog eens € 100 miljoen extra te bezuinigen op wijkverpleging, bovenop de € 400 miljoen bezuiniging van 2015. Net als de zorgverzekeraars dringt ActiZ er bij de Minister en staatssecretaris op aan dat er voor 2016 uitgegaan wordt van een reëel budget, zodat we in 2016 niet opnieuw met een forse overschrijding te maken krijgen.
ActiZ heeft de bewindspersonen van VWS hierover vandaag een brief gestuurd en hoopt hier op korte termijn met hen het gesprek over te voeren.
Bron: ActiZ